ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ M72 / AS01E ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Posted: 01 Nov 2019 10:00 AM PDT

Dereck R. Tait, M.B., Ch.B., et al.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μιας προηγούμενης δοκιμής του υποψήφιου εμβολίου M72 / AS01E κατά του Mycobacterium tuberculosis έδειξαν ότι σε μολυσμένους ενήλικες (με λανθάνουσα ή ενεργό νόσο), το εμβόλιο παρείχε 54,0% προστασία έναντι της ενεργού νόσου της πνευμονικής φυματίωσης, χωρίς εμφανείς ανησυχίες για την ασφάλειά του. Αναφέρονται τώρα τα αποτελέσματα της τριετούς τελικής ανάλυσης της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανοσογονικότητάς του.

Από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι τον Νοέμβριο του 2015, καταγράψαμε ενήλικες ηλικίας 18 έως 50 ετών με μόλυνση από M. tuberculosis (προσδιορίστηκε με θετικά αποτελέσματα σε δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ) χωρίς στοιχεία ενεργού νόσου φυματίωσης σε κέντρα της Κένυας, της Νότιας Αφρικής και της Ζάμπια. Οι συμμετέχοντες επιλέγησαν τυχαία για να λάβουν δύο δόσεις, είτε του M72 / AS01E είτε του εικονικού φαρμάκου με αναλογία 1: 1, χορηγούμενες με απόσταση ενός μηνός η μια από την άλλη. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του M72 / AS01E για την πρόληψη της ενεργού νόσου της πνευμονικής φυματίωσης σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό της (βακτηριολογικά επιβεβαιωμένη πνευμονική φυματίωση που δεν σχετίζεται με λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας). Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 3 χρόνια μετά τη δεύτερη δόση. Οι συμμετέχοντες με κλινική υποψία φυματίωσης έδωσαν δείγματα πτυέλων για δοκιμασία αντίδρασης PCR, καλλιέργεια για ανίχνευση μυκοβακτηριδίου ή και τα δύο. Οι χυμικές και οι κυτταροδιαμεσολαβούμενες ανοσολογικές αποκρίσεις αξιολογήθηκαν μέχρι τον τριακοστό έκτο μήνα (δηλ και τα τρία χρόνια) σε μια υποομάδα του συνόλου των ασθενών που αποτελούνταν από 300 συμμετέχοντες. Η ασφάλεια αξιολογήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση M72 / AS01E ή εικονικού φαρμάκου.

Συνολικά 3575 συμμετέχοντες επιλέγησαν τυχαία ως υποψήφιοι της μελέτης, εκ των οποίων 3573 έλαβαν τουλάχιστον μία δόση M72 / AS01E ή εικονικό φάρμακο και 3330 έλαβαν και τις δύο προβλεπόμενες δόσεις είτε από το ένα είτε από το άλλο. Μεταξύ των 3289 συμμετεχόντων στην ομάδα που τελικά συμφωνούσαν με το πρωτόκολλο, 13 από τους 1626 συμμετέχοντες στην ομάδα M72 / AS01E, σε σύγκριση με 26 από τους 1663 συμμετέχοντες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, ήταν περιπτώσεις φυματίωσης που πληρούσαν τον παραπάνω ορισμό (ενεργός νόσος). Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στον τριακοστό έκτο μήνα ήταν 49,7% (90% διάστημα εμπιστοσύνης [CI] και 95% CI αντίστοιχα στην άλλη μελέτη). Μεταξύ των συμμετεχόντων στην ομάδα M72 / AS01E, οι συγκεντρώσεις των ειδικών αντισωμάτων M72 και οι συχνότητες των ειδικών CD4 + Τ κυττάρων M72 αυξήθηκαν μετά την πρώτη δόση και διατηρήθηκαν σε όλη την περίοδο παρακολούθησης. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, πιθανές ανοσοδιαμεσολαβούμενες νόσοι και θάνατοι εμφανίστηκαν με παρόμοιες συχνότητες στις δύο ομάδες.

Άρα το συμπέρασμα ήταν ότι μεταξύ των ενηλίκων που μολύνθηκαν με M. tuberculosis, ο εμβολιασμός με Μ72 / AS01E προκάλεσε μια ανοσοαπόκριση και παρείχε προστασία κατά της εξέλιξης σε νόσο πνευμονικής φυματίωσης για τουλάχιστον 3 χρόνια.
(Χρηματοδοτείται από την GlaxoSmithKline Biologicals και την Aeras, ο αριθμός ClinicalTrials.gov, NCT01755598)

source : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.